Επιχειρηματική Υποστήριξη Κυπριακής Εταιρείας

Λογιστική Υποστήριξη Κυπριακής Εταιρείας

 • Καταχώρηση μηχανογραφημένων λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία
 • Προετοιμασία μηνιαίων / τριμηνιαίων λογαριασμών διαχείρισης
 • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Προετοιμασία των λογαριασμών των οφειλετών
 • Συμφωνία και ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών
 • Συμφωνία των υπολοίπων των πιστωτών με τις λογιστικές καταστάσεις των πιστωτών
 • Προετοιμασία των προϋπολογισμών και των δηλώσεων ταμειακών ροών
 • Υπολογισμός των ετήσιων φορολογικών ωφειλών

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας και Προσωπικού Κυπριακής Εταιρείας

 • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας που περιλαμβάνει ακαθάριστους μισθούς, άλλες παροχές και επιδόματα, ασθένειες, υπερωρίες, προκαταβολές κλπ
 • Λεπτομερείς υπολογισμός των εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων
 • Ακριβής υπολογισμός του μηνιαίου φόρου (PAYE) που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει ο κάθε εργαζόμενος
 • Υποστήριξη με την εγγραφή της εταιρείας ως εργοδότη στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υποστήριξη με την αίτηση προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα μίσθωσης, ενοικίασης και άλλων αλλαγών στο προσωπικό της εταιρείας
 • Υποστήριξη με την αίτηση του MEU1 των μη Κυπρίων Ευρωπαίων υπαλλήλων στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την απόκτηση του πιστοποιητικού εγγραφής
 • Υποστήριξη υπηκόων τρίτων χωρών με διαφορετικές άδειες από το Τμήμα Μετανάστευσης που χρειάζονται για να εργαστούν στην Κύπρο
 • Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στους κανονισμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν την εταιρεία (Οδηγός Εργοδοτών, Κοινωνική Ασφάλιση στην Κύπρο)
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης σχετικά με διάφορα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης που θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Εργασίας, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου)

Φορολογική Συμμορφωση Κυπριακής Εταιρείας

Εγγραφή της Κυπριακής Εταιρείας στο Τμήμα Φορολογίας

Προετοιμασία και υποβολή των τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ και μηνιαίων δηλώσεων VIES

Βοήθεια σε σχέση με  φορολογικές έρευνες

Υποστήριξη με την αίτηση για απόκτηση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας, Πιστοποιητικού Διπλής Φορολογίας και Φορολογικής εκκαθάρισης από τις φορολογικές αρχές

Υπολογισμός των ετήσιων φορολογικών οφειλών, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και υποστήριξη στην καταβολή των φόρων

Υποστήριξη σε σχέση με την αλληλογραφία με τις Κυπριακές Φορολογικές Αρχές

Άμεση ενημέρωση για αλλάγες στην Φορολογική νομοθεσία

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα