Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι γενικού και ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν προορίζονται για να θεωρηθούν ως νομικές, λογιστικές ή φορολογικές συμβουλές. Από την χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών δεν προκύπτουν οποιαδήποτε δικαιώματα. Ως εκ τούτου, ο αναγνώστης θα πρέπει να αναζητήσει κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των πληροφοριών αυτών σε συγκεκριμένες καταστάσεις με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις που τον αφορούν. Ενώ έχουν γίνει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς, η Evangelou Loizou & Associates Ltd δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκαλούνται από αμέλεια ή διαφορετικά, ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές (άμεσες έμμεσες), που μπορεί να προκληθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτές. Η Evangelou Loizou & Associates Ltd δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από αποτυχίες στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω της ιστοσελίδας, όπως καθυστερήσεις, παρακολουθήσεις ή χειραγώγηση από τρίτα μέρη των εν λόγω επικοινωνιών. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας και των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας ή μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται, επομένως, με δική σας ευθύνη.