Υποχρέωση για εγγραφή

Φυσικά Πρόσωπα

 • Υποχρέωση για εγγραφή προς απόκτηση Κυπριακού ΑΦΜ / ΑΦΤ έχουν όλα τα άτομα που εργάζονται στην Κύπρο και έχουν το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα πάνω από €19,500.
 • Άτομα τα οποία κατοικούν στην Κύπρο για περίοδο πέραν των 183 ημερών σε ένα φορολογικό έτος και έχουν εισοδήματα από το εξωτερικό έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στο Τμήμα Φορολογία προς απόκτηση Κυπριακού ΑΦΜ / ΑΦΤ.

Εταιρείες

 • Κυπριακές Εταιρείες που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο και έχουν την Διοίκηση και τον Έλεγχο τους στην Κύπρο.
 • Εταιρείες που έχουν εγγραφεί εκτός Κύπρου και έχουν την Διοίκηση και τον Έλεγχο τους στην Κύπρο.

Απαιτήσεις

Φυσικά Πρόσωπα

 • Αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Φορολογίας
 • Αντίγραφο Διαβατήριου ή Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Ενοικιαστήριο έγγραφο ή αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας στην Κύπρο (Ηλεκτρικό, Νερό)
 • Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη ΕΕ στην Κύπρο (Yellow Slip) (δείτε πιο κάτω την διαδικασία)

Εταιρείες

 • Αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Φορολογίας

Διαδικασία

Η διαδικασία τόσο για τα Φυσικά πρόσωπα όσο και για τις εταιρείες είναι απλή και γρήγορη, νοουμένου ότι προσκομίζονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα μαζί με την αίτηση.

Το Κυπριακό ΑΦΜ / ΑΦΤ μπορεί να αποκτηθεί μέσα σε 1-2 μέρες.Διαδικασία και απαιτήσεις απόκτησης Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη ΕΕ στην Κύπρο

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον αιτητή και μέλη της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτες της ΕΕ, εντός 4 μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.

Μέσω Μισθωτής εργασίας

 • Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.
 • Βεβαίωση Πρόσληψης από τον εργοδότη (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ της αίτησης) ή πιστοποιητικό απασχόλησης.
 • Βεβαίωση εγγραφής στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Αποδεικτικό κατοχής ή ενοικίασης Μόνιμης κατοικίας στην Κύπρο (ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφελείας).
 • Θα γίνει φωτογράφηση του αιτητή κατά την υποβολή της αίτησης, γι’ αυτό χρειάζεται η φυσική παρουσία του αιτητή.

Μέσω Επαρκών Εισοδημάτων από το Εξωτερικό

 • Απόδειξη για την ύπαρξη σταθερού ή ικανοποιητικού εισόδηματος από απασχόληση εκτός της Κύπρου, ή
 • Απόδειξη για την ύπαρξη σταθερού ή ικανοποιητικού εισόδηματος από άλλες πηγές, νόμιμου χαρακτήρα, ή
 • Καταθέσεις επαρκούς ύψους σε τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, και
 • Απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας στη Κύπρο.