ΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Νομικό Πλαίσιο

Το Νομικό πλαίσιο της Κύπρου είναι μίγμα Kοινοδικαίου και Αστικού Δικαίου, πλήρως εναρμονισμένο με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εγγυάται ενα ασφαλές περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα …

Υπάρχουν δύο τύποι Κυπριακής Εταιρείας:

 1. Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης.
 2. Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης.

Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Η Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον επτά (7) μέλη;
 • Πρέπει να έχει ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους € 25.629,00 και να πληρωθεί πλήρως πριν η εταιρεία εξασκήσει τις δανειοδοτικές της εξουσίες.
 • Μπορεί να κάνει δημόσια πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή στις μετοχές.
 • Οι μετοχές της είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο μέλη.
 • Πρέπει να καταθέσει στον Έφορο Εταιρειών το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της.
 • Μπορεί να εισαχθεί σε ελεγχόμενη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά (χρηματιστήριο).

Ιδιωτική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Βασικά χαρακτηριστικά της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

 • Υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα μεταβίβασης μετοχών.
 • Ο ελάχιστος αριθμός μελών που μπορούν να έχει είναι ένα (1) και το μέγιστο είναι πενήντα (50).
 • Απαγορεύεται η πρόσκληση προς το κοινό για εγγραφή στις μετοχές της.
 • Πρέπει να έχει Γραμματέα, τουλάχιστον έναν Διευθυντή και έδρα στην Κύπρο.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, αν και κατά τη στιγμή της ίδρυσης, ένα μέλος πρέπει να έχει τουλάχιστον μία (1) μετοχή.
 • Μπορεί να έχει μόνο ένα μέλος, οπότε ο Γραμματέας, ο Διευθυντής και ο Μέτοχος μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
 • Η ευθύνη των μελών της περιορίζεται, στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο είναι στην κατοχή τους.

Οι επενδυτές χρησιμοποιούν ως επί το πλείστο τις Ιδιωτικές Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, λόγω της ασφάλειας Δικαίου, του ευνοϊκού και σταθερού φορολογικού πλαισίου της Κύπρου, της περιορισμένης ευθύνης των μετόχων, του χαμηλού κόστους εγκατάστασης και των σχετικά ελαφρών απαιτήσεων εταιρικής διακυβέρνησης.

Συμβάσεις πριν από την ίδρυση

Κάθε σύμβαση που συνάπτεται πριν από την ίδρυση της εταιρείας από τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει το καταστατικό ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εξ ονόματος ή για λογαριασμό της υπό σύσταση εταιρείας είναι προσωρινή και δεν δεσμεύει την εταιρεία μέχρι την ημερομηνία σύστασης της. Μετά την ίδρυση της, η συμφωνία γίνεται δεσμευτική για την εταιρεία.

Τα κυριότερα συνταγματικά έγγραφα μιας Κυπριακής Εταιρείας είναι το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της:

Ιδρυτικό Έγγραφο

Μια Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει το Ιδρυτικό Έγγραφο της με ειδική απόφαση και με την έγκριση του Γραμματέα.

Το Ιδρυτικό Έγγραφο πρέπει να υπογράφεται από κάθε μέλος παρουσία τουλάχιστον ενός μάρτυρα. Επιτρέπεται η χρήση Εμπιστευματοδόχου μέτοχου για την υπογραφή του Ιδρυτικού Εγγράφου.

Το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί εάν πληροί ορισμένα κριτήρια που ορίζονται από τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 και μόνο κατόπιν έγκριση αίτησης που θα υποβληθεί στο δικαστήριο.

Το Ιδρυτικό Έγγραφο πρέπει να αναφέρει:

 • το όνομα της εταιρείας.
 • τη διεύθυνση της έδρας εταιρείας.
 • τους σκοπούς ίδρυσης της εταιρείας. Μια Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να πραγματοποιεί μόνο συναλλαγές που επιτρέπονται από τους σκοπούς που αναφέρονται στο Ιδρυτικό Έγγραφο της, διαφορετικά η συναλλαγή θα θεωρείται άκυρη. Συνεπώς, η τρέχουσα επαγγελματική πρακτική στην Κύπρο είναι η σύνταξη Ιδρυτικού Εγγράφου με όσο το δυνατόν ευρύτερη πεδίων σκοπών.
 • μια ρήτρα περιορισμένης ευθύνης, η οποία δηλώνει ότι η ευθύνη των μελών της είναι περιορισμένη, πράγμα που σημαίνει ότι τα οικονομικά της εταιρείας είναι ξεχωριστά από τα προσωπικά οικονομικά των ιδιοκτητών τους και γενικά οι πιστωτές της επιχείρησης μπορούν να ασκούν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μόνο για να διακανονίσουν χρέος. Τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία των ιδιοκτητών δεν διατρέχουν κίνδυνο.
 • το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου με το οποίο η εταιρεία προτίθεται να εγγραφεί καθώς και την διαίρεση του σε μετοχές καθορισμένου ποσού. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί στη συνέχεια να αυξηθεί σε γενική συνέλευση.

Δεν υπάρχει πρόνοια για ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο από τον περί Εταιρειών Νόμο για τις ιδιωτικές εταιρείες, αν και κάθε μέλος που υπογράφει το Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί για τουλάχιστον μία (1) μετοχή. Αν και συνήθως οι μετοχές της εταιρείας εκδίδονται σε ευρώ, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας μπορεί να είναι εκδομένο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα. Η συνήθης πρακτική στην Κύπρο είναι να ιδρύεται η Κυπριακή Εταιρεία με εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) διαιρούμενο σε χίλιες μετοχές του ενός ευρώ (€ 1,00η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας Κύπρου μπορεί να διαιρεθεί σε διαφορετικές τάξεις μετοχών. Παρόλο που το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να αναφέρεται στο Ιδρυτικό Έγγραφο, οι τύποι μετοχών και τα αντίστοιχα δικαιώματά τους δεν χρειάζεται να αναγράφονται σε αυτό και η εξουσία για την έκδοση διαφορετικών τάξεων  μετοχών μπορεί να αναφέρεται στο Καταστατικό της Εταιρείας.

 

Καταστατικό

Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από κάθε μέλος που υπογράφει το καταστατικό με την παρουσία τουλάχιστον ενός μάρτυρα. Το καταστατικό της Κυπριακής Εταιρείας καθορίζει τους εσωτερικούς κανόνες διαχείρισης και τα δικαιώματα των μετόχων. Το καταστατικό πρέπει επίσης να κατατίθεται στο Έφορο Εταιρειών.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και των όρων που περιέχονται στο Ιδρυτικό Έγγραφο της, μια εταιρεία μπορεί, με ειδική απόφαση, να τροποποιήσει ή να προσθέσει στα άρθρα της χωρίς να απαιτείται η έγκριση του δικαστηρίου.

Το καταστατικό δεσμεύει την Κυπριακή Εταιρεία στα μέλη της και αντιστρόφως, όχι όμως και τους μετόχους στην μεταξύ τους σχέση. Συνεπώς, εάν οι μέτοχοι μιας Κυπριακής Εταιρείας επιθυμούν να διατηρήσουν ορισμένα θέματα ιδιωτικά, μπορούν να συνάψουν ξεχωριστή συμφωνία μετόχων, η οποία δεν χρειάζεται να κατατεθεί δημόσια.

Όνομα Εταιρείας

Η προτεινόμενη ονομασία της εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών πριν από την ίδρυση της Κυπριακής Εταιρείας και να περιλαμβάνει τη λέξη “Limited” ή τη σύντμηση “Ltd” ως την τελευταία λέξη του ονόματος. Οποιαδήποτε στιγμή μετά την ίδρυσή της, η Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να αλλάξει το όνομά της με ειδική απόφαση και με την έγκριση του Εφόρου Εταιρειών.

Μέτοχοι

Μια ιδιωτική εταιρεία της Κύπρου πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν εγγεγραμμένο μέτοχο. Ένας μέτοχος μπορεί, ωστόσο, να κατέχει τις μετοχές του ως εμπιστευματοδόχος για άλλο πρόσωπο. Οι μέτοχοι μπορούν είτε να είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Ένας μέτοχος σε μια Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ως κάτοχος μετοχών και σε καμία άλλη ιδιότητα, είναι μόνο υπεύθυνος για το ποσό που οφείλεται κατά την έκδοση των εν λόγω μετοχών και η ευθύνη του δεν μπορεί γενικά να υπερβαίνει το ποσό αυτό.

Η προστασία της μειοψηφίας των μετόχων αναφέρεται στο Κοινοδίκαιο (Common Law) και στις νομοθετικές διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας.

Ο περί Εταιρειών Κύπρου Νόμος (Κεφ. 113) απαιτεί ένα ελάχιστο ποσοστό ψήφων για τη λήψη ορισμένων σημαντικών αποφάσεων (όπως εκκαθάριση των μελών, τροποποιήσεις του καταστατικού κλπ.).

Μπορούν να συνάπτονται συμφωνίες μετόχων και μπορούν να περιέχουν διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των μειοψηφιών. Κάθε αγωγή που ασκείται βάσει συμφωνίας μετόχων θα συνίσταται ως παραβίαση της σύμβασης και κατά των συμβαλλόμενων μετόχων ή άλλων συμβαλλομένων στη σύμβαση μόνο, αν η εταιρεία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Μια Κυπριακή Εταιρεία πρέπει να έχει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρος και πρέπει να καταχωρείται στον Έφορο Εταιρειών.

Διευθυντές

Οι δραστηριότητες της Κυπριακής Εταιρείας διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν καθοριστεί στο Καταστατικό της.

Μια Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους διευθυντές και γραμματέα, αλλά το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μοναδικός διευθυντής και γραμματέας. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση εταιρείας έχει μόνο έναν μέτοχο.

Οι Διευθυντές μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Παρόλο που δεν απαιτείται από το νόμο ότι οι Διευθυντές πρέπει να είναι κάτοικοι Κύπρου, συνιστάται η πλειοψηφία των Διευθυντών να είναι κάτοικοι Κύπρου προκειμένου η Κυπριακή Εταιρεία να έχει τη Διοίκηση και τον Έλεγχό της στην Κύπρο και ως εκ τούτου είναι Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου.

Οι Διευθυντές μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, μεταξύ άλλων πρέπει:

 • ακολουθούν τους κανονισμούς της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της;
 • τηρούν τα αρχεία της εταιρείας;
 • καταχωρούν τις διάφορες αλλαγών στη δομή της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών;
 • να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις και την φορολογική δήλωση της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών και στο Έφορο Φορολογίας αντίστοιχα;
 • να καταβάλετε τον φόρο που υπόκειται στην εταιρεία.

Παρόλο που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλαμβάνει άλλα άτομα για να διευθύνουν  κάποια από τα πιο πάνω (για παράδειγμα, ένας λογιστής) εξακολουθούν να είναι νομικά υπεύθυνα για τα αρχεία, τους λογαριασμούς και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Γραμματέας

Μια Κυπριακή Εταιρεία πρέπει να διορίσει έναν Γραμματέα ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο.

Μεταβίβαση Μετοχών

Ο τρόπος με τον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση μετοχών μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διέπεται από τους κανόνες που καθορίζονται στο Καταστατικό της Κυπριακής Εταιρείας

Συνήθως, προκειμένου να μεταβιβαστούν μετοχές σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ένα έγγραφο μεταβίβασης υπογράφεται από τον εκχωρητή και τον εκδοχέα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για νομική απαίτηση και προϋπόθεση για τη μεταφορά.
 2. Οι ‘αλλοι υφιστάμενοι μέτοχοι πρέπει να παραιτηθούν από τυχόν δικαιώματα προτίμησης που ενδεχομένως έχουν.
 3. Ο εκχωρητής επιστρέφει στην εταιρεία το υφιστάμενο πιστοποιητικό μετοχών του για ακύρωση.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει τη μεταβίβαση.
 5. Ο γραμματέας της εταιρείας καταχωρεί τον εκδοχέα ως μέτοχο στο μητρώο των μελών της εταιρείας.
 6. Η εταιρεία εκδίδει πιστοποιητικό μετοχών στο όνομα του εκδοχέα.
 7. Η εταιρεία ειδοποιεί τον Έφορο Εταιρειών για τη μεταβίβαση.
 8. Ο Γραμματέας εκδίδει νέο πιστοποιητικό μετόχων.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση του στοιχείου (5) παραπάνω.

Λογιστικά βιβλία

Μια Κυπριακή Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί λογιστικά βιβλία τα οποία να παρουσιάζουν επαρκώς αληθινή και δίκαιη εικόνα των υποθέσεων της εταιρείας, με κατάλληλες εξηγήσεις για τις διάφορες συναλλαγές. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της Κυπριακής Εταιρείας.

Οικονομικό Έτος

Μια Κυπριακή Εταιρεία πρέπει να ορίσει την ημερομηνία λήξης του οικονομικού έτους της. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ημερομηνία για τη λήξη του οικονομικού έτους είναι η 31η Δεκεμβρίου.

Ετήσια Έκθεση

Κάθε Κυπριακή Εταιρεία υποχρεούται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος να καταθέτει ετήσια έκθεση στον Έφορο Εταιρειών, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την Εταιρεία, όπως αυτά ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113). Η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Μερίσματα

Μια Κυπριακή Εταιρεία μπορεί να καταβάλλει Μέρισμα μόνο στους μετόχους της και μόνο εάν διαθέτει διαθέσιμα κέρδη από τρέχοντα και προηγούμενα οικονομικά έτη.

Μια εταιρεία μπορεί να δηλώσει είτε ένα τελικό μέρισμα είτε ένα προσωρινό μέρισμα.

Ελεγκτές

Οι μέτοχοι μιας εταιρείας Κύπρου πρέπει σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση να διορίζουν ελεγκτές της εταιρείας που θα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Κυπριακής Εταιρείας.

 

Φορολογία

Ο συντελεστής εταιρικής φορολογίας στην Κύπρο είναι 12,5%.

Ορισμένοι τύποι εισοδήματος υπόκεινται επίσης σε ειδική συνεισφορά για την άμυνα. (Τόκοι, μερίσματα, δικαιώματα, μισθώματα)

Ο Προσωρινός Φόρος είναι πληρωτέος σε δύο ισόποσες δόσεις στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και ο φόρος αυτοαξιολόγησης (φορολογικός υπολογισμός από το προηγούμενο έτος) καταβάλλεται την 1η Αυγούστου (το επόμενο έτος).

Η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης της Εταιρείας είναι 31 Μαρτίου – 15 μήνες μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Τα φορολογητέα κέρδη περιλαμβάνουν τα κέρδη που πραγματοποιεί η εταιρεία από εκμισθώσεις ή / και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα μια εταιρεία υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών βάσει των διατάξεων του σχετικού νόμου για το κέρδος από τη διάθεση:

 • ακίνητων που βρίσκονται στην Κύπρο ·
 • μετοχές εταιρειών των οποίων η περιουσία αποτελείται, μεταξύ άλλων, από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο ·
 • μετοχές εταιρειών που είτε συμμετέχουν άμεσα είτε έμμεσα σε εταιρεία ή εταιρείες που κατέχουν ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο και το 50% τουλάχιστον της αγοραίας αξίας αυτών των μετοχών προέρχεται από την εν λόγω ιδιοκτησία.

Η Κυπριακή Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει φόρο εταιρειών για όλα τα κέρδη της από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Φορολογική Κατοικία Εταιρειών στην Κύπρο

Μια εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο αν η διοίκηση της και ο έλεγχός της ασκούνται στην Κύπρο.

Αν και ο όρος «διοίκηση και έλεγχος» δεν ορίζεται στην κυπριακή φορολογική νομοθεσία, είναι γενικά αποδεκτό ότι συμβαδίζει με τις διεθνείς φορολογικούς κανόνες, ότι μια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν:

 • Η εταιρική έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο
 • Η πλειοψηφία των Διευθυντών της εταιρείας φορολογείται στην Κύπρο και ασκεί τα καθήκοντά της από την Κύπρο
 • Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην Κύπρο
 • Όλες οι αποφάσεις στρατηγικής σημασίας του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στην Κύπρο και όλα τα ψηφίσματα και οι συμβάσεις υπογράφονται στην Κύπρο.
 • Τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας προετοιμάζονται και φυλάσσονται στην Κύπρο.
 • Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας διαχειρίζονται από την Κύπρο, ακόμη και αν διατηρούνται από τράπεζες εγκατεστημένες εκτός Κύπρου.

Μια εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου φορολογείται από το εισόδημά της που έχει συγκεντρωθεί ή προέρχεται από όλες τις φορολογητέες πηγές παγκοσμίως.

Οι κύριες απαιτήσεις συμμόρφωσης / υποβολής εκθέσεων των ιδιωτικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης παρατίθενται παρακάτω:

 • Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας προκειμένου να λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου και αριθμό μητρώου ΦΠΑ.
 • Εγγραφή στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν εισφορές στα Ταμεία (Κοινωνική Ασφάλιση, Ετήσιες Αμειβόμενες Απολαβές, Απολύσεις, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνική Συνοχή) για κάθε εργαζόμενο του οποίου η αμοιβή δεν είναι μικρότερη από 200 € την εβδομάδα ή μικρότερη από 700 € μηνιαίως. Οι εργοδότες καταβάλλουν τις εισφορές τους (συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς των εργαζομένων) μηνιαίως μέσα σε περίοδο ενός μηνός από το τέλος κάθε μήνα συνεισφοράς.
 • Υποχρέωση τήρησης Λογιστικών Βιβλίων.
 • Υποβολή ετήσιας Έκθεσης σε καταστατική μορφή συνοδευόμενη από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στον Έφορο Εταιρειών.
 • Πληρωμή ετήσιας εισφοράς ύψους 350 EUR στον Έφορο Εταιρειών.
 • Η φορολογική δήλωση εισοδήματος (έντυπο IR4) πρέπει να κατατεθεί εντός 15 μηνών από το τέλος του έτους αξιολόγησης. Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να παρέχονται μόνο κατόπιν αιτήματος της φορολογικής υπηρεσίας. Επίσης, οι μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν έντυπο IR4 εάν έχουν έσοδα από κυπριακές πηγές (για παράδειγμα, μόνιμη εγκατάσταση). Διαφορετικά, οι εταιρείες μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο IR4 σε απλουστευμένη μορφή.
 • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ σε τριμηνιαία βάση (όπου ισχύει).
 • Υποβολή δηλώσεων VIES σε μηνιαία βάση (εάν η εταιρεία ασχολείται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές)

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν ορισμένες ενημερώσεις στον Έφορο Εταιρειών όταν, για παράδειγμα, όταν μεταβάλλονται τα στοιχεία της (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στους μετόχους, τα διευθυντικά στελέχη, τα κεφάλαια και τα στοιχεία του εγγεγραμμένου γραφείου) μαζί με αντίγραφα σχετικών ψηφισμάτων.

Βήματα για την Ίδρυση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης:

 1. Έγκριση του προτεινόμενου ονόματος εταιρείας.
 2. Συγγραφή του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού.
 3. Συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρουν τους διευθυντές, τον γραμματέα και την έδρα της εταιρείας ·
 4. Υποβολή των ανωτέρω εγγράφων στον Έφορο Εταιρειών.

Η όλη διαδικασία ίδρυσης συνήθως διαρκεί μεταξύ 15 και 20 εργάσιμων ημερών