Φορολογία Κυπριακής Εταιρείας

Ισχύουσα Νομοθεσία Φορολογίας Κυπριακής Εταιρείας

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002 (118(I)/2002)

Κυπριακός Φορολογικός Συντελεστής

Ο φορολογικός συντελεστής για τις εταιρείες είναι 12, 5%

Φορολογική Κατοικία στην Κύπρο

Μια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου αν η Διοίκηση και ο Έλεγχος της εξασκούνται στην Κύπρο.

Αν και ο όρος «Διοίκηση και Έλεγχος» δεν ορίζεται στην κυπριακή φορολογική νομοθεσία, είναι γενικά αποδεκτό ότι συμβαδίζει με τις διεθνείς φορολογικές πρακτικές, ότι μια εταιρεία θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν:

 • Η εταιρική έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο
 • Η πλειοψηφία των Διευθυντών της εταιρείας φορολογείται στην Κύπρο και ασκεί τα καθήκοντά της από την Κύπρο
 • Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην Κύπρο
 • Όλες οι αποφάσεις στρατηγικής σημασίας του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται στην Κύπρο και όλες οι αποφάσεις και οι συμβάσεις της εταιρείας υπογράφονται στην Κύπρο.
 • Τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ετοιμάζονται και τηρούνται στην Κύπρο.
 • Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας διαχειρίζονται από την Κύπρο, ακόμη και αν διατηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες εκτός Κύπρου.
 • Ωστόσο, εάν το καταστατικό προβλέπει οποιονδήποτε άλλο φορέα για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εταιρείας, όπως οι μέτοχοι ή μια «επιτροπή επενδύσεων», τότε η φορολογική κατοικία θα είναι όπου κατοικεί ο εν λόγω φορέας.

Φορολογική Βάση

Μια εταιρεία Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου φορολογείται με βάση το παγκόσμιο εισόδημά της, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Έσοδα από ενοίκια
 • Μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα
 • Φήμη και πελατεία (Goodwill)

Εταιρία Μη Φορολογικός Κάτοικος Κύπρου φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο και από ορισμένα είδη εσόδων που προέρχονται από πηγές στην Κύπρο:

 • Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο
 • Ενοίκια από ακίνητα που βρίσκονται στην Κύπρο
 • Φήμη και πελατεία (Goodwill)
 • Κέρδη από Δικαιώματα

Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό

Φόρος που έχει καταβληθεί στο εξωτερικό μπορεί να πιστωθεί έναντι οποιασδήποτε φορολογικής υποχρέωσης στην Κύπρο για τον ίδιο τύπο εισοδήματος. Η πίστωση φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον οφειλόμενο φόρο στην Κύπρο για το ίδιο εισόδημα και ο αλλοδαπός φόρος που υπερβαίνει και δεν μπορεί να πιστωθεί παραμένει κόστος για την εταιρεία.

Η διάταξη αυτή ισχύει για φόρο που καταβάλλεται σε οποιαδήποτε χώρα, ανεξαρτήτως του αν η Κύπρος έχει υπογράψει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με αυτή τη χώρα ή όχι..

Απαλλαγές

Οι ακόλουθοι τύποι εισοδήματος δεν λογίζονται κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος:

 • Όλα τα μερίσματα που εισπράχθηκαν, εκτός από τα μερίσματα που απαλλάσσονται από το φορολογητέο εισόδημα της πληρώτριας εταιρείας
 • Κέρδη προερχόμενα από τη διάθεση των Τίτλων (μετοχές, ομόλογα, χρεόγραφα, μετοχές ιδρυτών και άλλες κινητές αξίες εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και δικαιώματα επί αυτών)
 • Όλα τα έσοδα από τόκους που δεν συνδέονται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Κέρδη που σχετίζονται με συναλλαγματικές διαφορές (Forex), εξαιρουμένου του συναλλάγματος που προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα και συναφή παράγωγα
 • Όλα τα κέρδη που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων της εταιρείας (ισχύει μέχρι 31/1/2019)
 • Όλα τα κέρδη που προέρχονται από μόνιμη εγκατάσταση της Κυπριακής Εταιρείας στο εξωτερικό (μπορεί να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις)
 • Ενοικίαση από διατηρητέα οικοδομή κτίριο (ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις)
 • Μέχρι και το 50% των εσόδων μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον οπτικοακουστικό κλάδο (μπορεί να ισχύουν ορισμένοι όροι)

Εκπιπτόμενες Δαπάνες

Οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα:

 • Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την παραγωγή εσόδων που υποστηρίζονται από τιμολόγια, αποδείξεις ή άλλα έγγραφα εκπίπτουν για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων:
 • Τόκοι που προκύπτουν για την απόκτηση παγίων στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση
 • Οι τόκοι που προκύπτουν για την άμεση ή έμμεση απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου μιας θυγατρικής εταιρείας αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 100% θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Εάν η θυγατρική κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, η έκπτωση τόκων περιορίζεται στο ποσό που αφορά τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση
 • Κάθε νέα κεφαλαιουχική επένδυση που εισάγεται σε εταιρεία υπό μορφή καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή υπέρ το άρτιο μπορεί να είναι επιλέξιμη για ετήσια Νοητή Έκπτωση Τόκου (NID). Η έκπτωση μπορεί να ανέλθει στο 80% του φορολογητέου κέρδους που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από τα νέα ίδια κεφάλαια
 • Το 80% του καθαρού κέρδους που προέρχεται από το εισόδημα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το ενσωματωμένο εισόδημα και άλλα εισοδήματα που προέρχονται από επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία. “NEW IP Box Regime
 • Φορολογικές αποσβέσεις για κάθε δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσης για την απόκτηση ή ανάπτυξη Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. Χορηγείται κατά την  διάρκεια ζωής Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου (μέγιστη περίοδος 20 ετών)
 • Δαπάνες για την επιστημονική έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνονται από μια καινοτόμο μικρή / μεσαία επιχείρηση
 • Μέχρι το 20% των δαπανών για την υποδομή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό εταιρειών που ασχολούνται στον οπιτκοακούστικό τομέα (ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι όροι)
 • Δαπάνες για τη συντήρηση διατηρητέων κτιρίων (ενδέχεται να ισχύουν ορισμένοι όροι)
 • Δωρεές ύψους € 50.000 σε πολιτικά κόμματα (ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις)
 • Επιχειρηματικές δαπάνες ψυχαγωγίας. Μέχρι 1% του ακαθάριστου εισοδήματος ή € 17.086 (όποιο είναι χαμηλότερο)
 • Δωρεές σε εγκεκριμένες φιλανθρωπικούς οργανισμούς (με αποδείξεις)
 • Οι εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση, το εθνικό σύστημα υγείας και τα εγκεκριμένα ταμεία για τους μισθούς των εργαζομένων
 • Οι εργοδοτικές εισφορές σε ταμεία υγείας προσωπικού (1% επί της αμοιβής των εργαζομένων) και σε ταμεία συντάξεων του προσωπικού (10% επί της αμοιβής των εργαζομένων)
 • Κάθε δαπάνη για την ιατρική περίθαλψη των εργαζομένων

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν

Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα των ακόλουθων εξόδων:

 • Έξοδα που δεν πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση εισοδήματος
 • Έξοδα που δεν υποστηρίζονται από κατάλληλα παραστατικά
 • Έξοδα επιχειρηματικής ψυχαγωγίας Ποσά άνω του 1% του ακαθάριστου εισοδήματος ή € 17.086 (όποιο είναι χαμηλότερο)
 • ‘Έξοδα για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης
 • Τόκοι που καταβάλλονται ή θεωρούνται πληρωτέοι σε σχέση με την απόκτηση μίσθωσης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση ή όχι, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση
 • Το Υπερβαίνον Κόστος Δανεισμού (ΥΚΔ) που υπερβαίνει το 30% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων, αφαιρέσεων και προσθέσεων (EBITDA) για πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση
 • Μισθοί και ημερομίσθια που αφορούν υπηρεσίες που προσφέρονται εντός του φορολογικού έτους κατά το οποίο δεν καταβλήθηκαν οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες εισφορές κατά το έτος κατά το οποίο οφείλονταν. Σε περίπτωση που οι παραπάνω εισφορές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρύνσεων και τόκων) καταβληθούν εντός δύο ετών από την ημερομηνία λήξης, οι μισθοί και τα ημερομίσθια θα είναι εκπίπτουν στο φορολογικό έτος κατά το οποίο καταβάλλονται.

Εκπτώσεις Ετήσιας Φθοράς

%
Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις 10
Έπιπλα και Σκεύη 10
Βιομηχανικά χαλιά 10
Διατρητικά μηχανήματα 10
Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία 15
Νέα Κτίρια
Εμπορικά κτίρια 3
Βιομηχανικά, Γεωργικά και Ξενοδοχεία 4
Διαμερίσματα 3
Μεταλλικά θερμοκήπια 10
Ξύλινα θερμοκήπια 33 1/3
Οχήματα και Μέσα Μεταφοράς
Εμπορικά αυτοκίνητα 20
Μοτοσυκλέτες 20
Ελκυστήρες, εκσκαφείς όλων των τύπων και μεγεθών, μπουλντόζες, αυτοκινούμενα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια πετρελαιοειδών 25
Τεθωρακισμένα  οχήματα 20
Καινούργια αεροπλάνα 8
Καινούργια ελικόπτερα 8
Ιστιοφόρα σκάφη 4,5
Μηχανοκίνητα σκάφη 6
Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά 6
Μηχανές καθέλκυσης πλοίων 12,5
Καινούργια εμπορικά πλοία 8
Καινούργια επιβατικά πλοία 6
Μεταχειρισμένα εμπορικά και επιβατικά πλοία Υπόλοιπη οικονομική ζωή
Άλλα
Τηλεοράσεις 10
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά προγράμματα 20
Εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών
-που δεν υπερβαίνουν τα €1.710 100
-που υπερβαίνουν τα €1.710 33 1/3
Ανεμογεννήτριες 10
Φωτοβολταΐκά συστήματα 10
Εργαλεία (γενικά) 33 1/3

Μεταφορά Ζημιών

Οι εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν τις φορολογικές ζημίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους κατά την επόμενη πενταετία και να  συμψηφιστούν με το φορολογητέο εισόδημα.

Συμψηφισμός Ζημίων

Ο συμψηφισμός φορολογητέων ζημιών επιτρέπεται μεταξύ εταιρειών φορολογικών κατοίκων της Δημοκρατίας που είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος (μπορεί να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις)

Αναδιοργανώσεις

Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μεταξύ εταιρειών μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να πραγματοποιηθούν χωρίς φορολογικό κόστος όταν πραγματοποιούνται στα πλαίσια αναδιοργάνωσης και οι φορολογικές ζημίες μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα έτη από τη λήπτρια εταιρεία.

Οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν μπορούν να μεταφερθούν από τη λήπτρια εταιρεία στα επόμενα έτη.

Ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση για οποιοδήποτε όφελος ή κέρδος που μπορεί να προκύψει από την ανταλλαγή μετοχών.

Οποιοδήποτε όφελος ή κέρδος που μπορεί να προκύψει σε Εταιρεία Φορολογικό Κάτοικο Κύπρου ή σε εταιρεία που έχει Μόνιμη Εγκατάσταση στην Κύπρο από την ακύρωση της συμμετοχής της στην λήπτρια εταιρεία δεν φορολογείται.

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα, το «παθητικό» εισόδημα από τόκους και το εισόδημα από ενοίκια από εταιρείες που είναι Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου και από άτομα που είναι Φορολογικοί Κάτοικοι Κύπρου με κατοικία στην Κύπρο (Domiciled). Η έκτακτη αμυντική εισφορά επιβάλλεται με τους πιο κάτω συντελεστές:

Μερίσματα 17%
Τόκοι 30%
Τόκοι από Κυβερνητικά Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως και από Κυβερνητικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3%
Ενοίκια μείον 25% 3%