Φορολογικά Πλεονεκτήματα Κυπριακής Εταιρείας

Ο φορολογικός συντελεστής είναι 12,5% επί των κερδών, ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

0% φόρο επί των μερισμάτων ( υπό προϋποθέσεις )

0% παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που πληρώνονται εκτός Κύπρου

0% παρακράτηση φόρου πληρωμές δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (όταν αυτά χρησιμοποιούνται εκτός Κύπρου) σε μη φορολογικούς κατοίκους Κύπρου

0% παρακράτηση φόρου για διανεμηθέντα μερίσματα μεταξύ των Κυπριακών εταιρειών νοουμένου ότι το μερίδιο της επένδυσης ξεπερνά το 1%

0% φόρος κεφαλαιουχικών κερδών σε κέρδη από πώληση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός Κύπρο ή σε μετοχές ιδιωτικής εταιρείας που κατέχει ακίνητη περιουσία εκτός Κύπρου

0% φόρος σε κέρδη από πώληση τίτλων (περιλαμβανομένων και μετοχών)

0% φόρος σε κέρδη από Μόνιμη Εγκατάσταση Κυπριακής Εταιρείας εκτός Κύπρου

0% φόρος σε κέρδη που προκύπτουν από τις αναδιοργανώσεις εταιρειών και οι ζημιές μπορούν να μεταφερθούν στα επόμενα έτη από την λήπτρια εταιρεία

2,5% φόρος επί των μερισμάτων για Φορολογικούς Κατοίκους της Ελλάδας (βάση γνωμάτευσης ΔΟΣΑ 1051902 ΕΞ 2016)

Οι μέτοχοι της Κυπριακής Εταιρείας δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές

Ευνοϊκή φορολόγηση τόκων με 12,5% τόκων, όταν προέρχονται από ή είναι στενά συνδεδεμένοι με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης (π.χ. τόκοι εμπορικών χρεωστών ή μεταξύ εταιρειών συγκροτήματος όπου η εταιρεία ενεργεί ως χρηματοδοτικό όργανο του συγκροτήματος)

Επιτρέπεται η διατήρηση χαμηλού ποσοστού κέρδους από Εταιρείες Ενδο-ομιλικών Χρηματοδοτήσεων

Οι Φορολογικές ζημιές μεταφέρονται στα επόμενα 5 έτη

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήματος (φορολογικών κατοίκων Κύπρου αλλά με εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλες χώρες της ΕΕ)

Μεγάλο δίκτυο με Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που μειώνει την παρακράτηση φόρων μέχρι και 0% σε μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Νέα κεφάλαια που εισάγονται στην Κυπριακή Εταιρεία υπό την μορφή εκδοθέν μετοχικού κεφαλαίου και αποθεματικού υπέρ το άρτιο, δικαιούνται ετήσια λογιζόμενη έκπτωση τόκων (ΛΕΤ) μέχρι και το 80% των κερδών (EBITDA)

Προνομιακές απαλλαγές για υψηλά αμειβόμενους υπαλλήλους της Κυπριακής Εταιρείας που δεν ήταν κάτοικοι της Κύπρου πριν την εργοδότηση τους

Το Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου είναι σε συνάρτηση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ

Πρόσβαση στην Οδηγία της ΕΕ για τις Μητρικές και Θυγατρικές εταιρείες

Πρόσβαση στην Οδηγία της ΕΕ για την φορολόγηση των Τόκων και Δικαιωμάτων μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών

Προσβαση στην Οδηγία της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις και αναδιοργανώσεις εταιρειων

Πρόσβαση στις επιδοτήσεις των επιδοτήσεων των διαρθρωτικών ταμείων της Κύπρου και της ΕΕ (επενδύσεις, προσλήψεις προσωπικού κ.α.)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθήτε Κίνητρα Προσέλκυσης Επενδύσεων