Μια εταιρεία θεωρείται ότι έχει Φορολογική Κατοικία στην Κύπρο εάν η “Διοίκηση και ο Έλεγχος” της εξασκείται στην Κύπρο, ακόμη και αν η εταιρεία δεν έχει συσταθεί στην Κύπρο.

Παρόλο που ο κανόνας αυτός δεν ορίζεται στην κυπριακή νομοθεσία, εξετάζοντας κάποιος την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ είναι προφανές από τις ερωτήσεις που τίθενται, τι θεωρούν οι φορολογικές αρχές ως ” Διοίκηση και Έλεγχο ”

  1. Πραγματοποιείται στην Κύπρο η πλειοψηφία των συναντήσεων του διοικητικού συμβουλίου;
  2. Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί έλεγχο και παίρνει τις κύριες διοικητικές και εμπορικές αποφάσεις που απαιτούνται για τις εργασίες της εταιρείας και τις γενικές πολιτικές της;
  3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου ετοιμάζονται και φυλάσσονται στην Κύπρο;
  4. Είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου;
  5. Η εταιρεία έχει εκδώσει οποιοδήποτε γενικό πληρεξούσιο;

Περιληπτικά, μπορούμε να πούμε ότι μια εταιρεία έχει την Φορολογική της Κατοικία στην Κύπρο αν η πλειοψηφία των  συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην Κύπρο και η πλειοψηφία των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου εξασκούνται από Κύπριους Φορολογικούς Κατοίκους.

Τι προτείνουμε, κατά σειρά προτιμήσεις:

  1. Όλοι οι Διευθυντές της Κυπριακής Εταιρείας είναι Κύπριοι φορολογικοί Κάτοικοι και όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην Κύπρο.
  2. Η πλειοψηφία των Διευθυντών είναι Κύπριοι φορολογικοί κάτοικοι και η πλειοψηφία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην Κύπρο.
  3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται κατά 50/50 από Κυπρίους Φορολογικούς κατοίκους και Μη Κυπριακούς φορολογικούς Κατοίκους, αλλά όλες οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην Κύπρο.
  4. Σε περίπτωση που μόνο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Κύπριος φορολογικός κάτοικος και η πλειοψηφία των Διευθυντών της εταιρείας διαμένουν εκτός Κύπρου, όλες οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να πραγματοποιούνται στην Κύπρο.

Σημειώσεις:

Στις περιπτώσεις 3 και 4 υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όπως αμφισβητηθεί η Φορολογική Κατοικία της εταιρείας από τις ξένες φορολογικές αρχές.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η φορολογική νομοθεσία και οι κανονισμοί περί φορολογικής κατοικίας της αλλοδαπής δικαιοδοσίας που ενδέχεται να αμφισβητήσει το φορολογικό καθεστώς της εταιρείας (δηλαδή της χώρας καταγωγής των μετόχων)

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω συστήνουμε ιδιαίτερα ότι η πλειοψηφία των Διευθυντών είναι Κύπριοι Φορολογικοί Κάτοικοι και η πλειοψηφία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην Κύπρο με κατάλληλη τεκμηρίωση, όπως πρακτικά συνεδριάσεων, σημαντικές συμβάσεις να καταρτίζονται, υπογράφονται και να διατηρούνται στην Κύπρο.