Κύρια Χαρακτηριστικά της Κυπριακής Εταιρείας

Η πιο συνηθισμένη νομική μορφή μιας Κυπριακής Εταιρείας είναι η Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με μετοχές, η οποία είναι αυτοτελής νομική οντότητα και είναι ξεχωριστή από την οντότητα του ιδιοκτήτη της (μετόχου).

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό όφελος για τη λειτουργία της Κυπριακής Εταιρείας, καθώς η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην επένδυσή τους και στις τυχόν μη καταβληθείσες μετοχές που κατέχουν. Τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του κάθε μετόχου δεν θα εκτεθούν αν διαλυθεί μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Λόγω του χαρακτηριστικού της περιορισμένης ευθύνης, των φορολογικών πλεονεκτημάτων που έχει αλλά και της απλότητας στην λειτουργίας, την καθιστούν ως το πιο δημοφιλές μέσο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην Κύπρο. Όταν η εταιρεία ιδρυθεί, όλες οι πληροφορίες σε σχέση με την δομή της, τις όποιες αλλαγές στην σύνθεση των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών, το οποίο είναι δημόσια διαθέσιμο. Αυτό παρέχει στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ένα επίπεδο διαφάνειας το οποίο θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα κατά την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Όνομα Κυπριακής Εταιρείας

Το όνομα της Κυπριακής Εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών. Το όνομα δεν μπορεί να είναι υπερβολικά γενικό ή παρόμοιο με άλλες υπάρχουσες εταιρείες και πρέπει να τελειώνει Λιμιτεδ ή Λτδ. Εάν το προτεινόμενο όνομα είναι το ίδιο με το όνομα της Μητρικής Εταιρείας τότε η μητρική εταιρεία πρέπει να παράσχει στον Έφορο Εταιρειών επιστολή συγκατάθεσης για τη χρήση του ονόματος.

Μετοχικό Κεφάλαιο Κυπριακής Εταιρείας

Παρόλο που δεν υπάρχει κατώτατη κεφαλαιακή απαίτηση, συνήθως χρησιμοποιείται εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο € 1.000. Μπορούν να καταχωρηθούν διαφορετικές κατηγορίες μετοχών, όπως οι κοινές μετοχές, οι προνομιούχες μετοχές, οι εξαγοράσιμες μετοχές και οι μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μετόχοι της Κυπριακής Εταιρείας

Οι Κυπριακές Εταιρείες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν μέτοχο. Οι μέτοχοι μπορούν να είναι είτε εταιρικά είτε φυσικά πρόσωπα (άτομα), κάτοικοι Κύπρου ή αλλοδαποί.

Εγγεγραμμένο Γραφείο της Κυπριακής Εταιρείας

Μια Κυπριακή Εταιρεία πρέπει να έχει έδρα στην Κύπρο. Όλα τα επίσημα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται σε αυτό το γραφείο.

Γραμματέας της Κυπριακής Εταιρείας

Οι Κυπριακές Εταιρείες πρέπει να διορίσουν Γραμματέα Εταιρείας.

Διευθυντές της Κυπριακής Εταιρείας

Η Κυπριακή Εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή και ο διευθυντής μπορεί να είναι είτε εταιρικό είτε φυσικό πρόσωπο. Παρόλο που δεν υπάρχει υποχρέωση του διευθυντή (ων) να είναι κάτοικος Κύπρου, συνιστούμε ανεπιφύλακτα ότι η πλειονότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι κάτοικοι Κύπρου, έτσι ώστε η εταιρεία να διευθύνεται στην Κύπρο και ως εκ τούτου να θεωρείται ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου.

Εμπιστευματοδόχοι (Nominees)

Επιτρέπεται η χρήση εμπιστευματοδόχων μετόχων (Nominee Shareholder) για τη διασφάλιση της ανωνυμίας του τελικού δικαιούχου. Οι εμπιστευματοδόχοι μπορεί να είναι εταιρείες ή ιδιώτες. Καταρτίζεται Εμπίστευμα (Trust Deed) που εκτελείται από τον εμπιστευματοδόχο μέτοχο προς όφελος του δικαιούχου των μετοχών, στο οποίο αναφέρονται οι εντολές του Εμπιστευματοδόχου μαζί με ανοικτή συμφωνία ανταλλαγής μετοχών, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, έτσι ώστε ο πραγματικός δικαιούχος των μετοχών να μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές στο όνομά του ανά πάσα στιγμή.

Λογιστικά & Ελεγκτικά

Οι Κυπριακές Εταιρείες υποχρεούνται να καταθέτουν σε ετήσια βάση τις ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις τόσο στον Έφορο Εταιρειών όσο και στον Έφορο Φορολογίας.

Φορολογία Εταιρειών στην Κύπρο

Ο φορολογικός συντελεστής για τις Κυπριακές Εταιρείες είναι 12,5%.

Ορισμένοι τύποι εισοδήματος υπόκεινται επίσης σε ειδική συνεισφορά για την άμυνα. (Τόκοι, μερίσματα, δικαιώματα, μισθώματα)

Ο Προσωρινός Φόρος είναι πληρωτέος σε δύο ισόποσες δόσεις στις 31 Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους και ο φόρος αυτοαξιολόγησης (φορολογικό υπόλοιπο από το προηγούμενο έτος) καταβάλλεται την 1η Αυγούστου (το επόμενο έτος).

Η προθεσμία για ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης της Κυπριακής Εταιρείας είναι 31 Μαρτίου – 15 μήνες μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Τα φορολογητέα κέρδη περιλαμβάνουν τα κέρδη που πραγματοποιεί η εταιρεία από την την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Επιπρόσθετα μια Κυπριακή Εταιρεία υπόκειται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών βάσει των διατάξεων του σχετικού νόμου για το κέρδος από τη διάθεση:

  • ακίνητων που βρίσκονται στην Κύπρο;
  • μετοχές εταιρειών των οποίων η περιουσία αποτελείται, μεταξύ άλλων, από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο;
  • μετοχές εταιρειών που είτε συμμετέχουν άμεσα είτε έμμεσα σε εταιρεία ή εταιρείες που κατέχουν ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο και το 50% τουλάχιστον της αγοραίας αξίας αυτών των μετοχών προέρχεται από την εν λόγω ιδιοκτησία.

Η Κυπριακή Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει φόρο εταιρειών για όλα τα κέρδη της από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Εάν η εταιρεία δεν έχει έδρα στην Κύπρο αλλά διαθέτει γραφείο ή υποκατάστημα στην Κύπρο, πληρώνει μόνο εταιρικό φόρο επί των κερδών της από τις δραστηριότητές της στην Κύπρο.

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα