Χρήσεις Κυπριακής Εταιρείας

Κυπριακή Εταιρία Συμμετοχών (Investment Holding Company)

Μια Κυπριακή Εταιρία Συμμετοχών είναι μια εταιρεία η οποία έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή κατέχει διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς κλπ). Μια Κυπριακή Εταιρία Συμμετοχών μπορεί επίσης να ασχολείται με άλλες δραστηριότητες, όπως το εμπόριο, κατασκευές, κλπ.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας για:

Και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που καταστούν την Κύπρο μια από τις πιο ελκυστικές δικαιοδοσίες του κόσμου για την ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας Συμμετοχών.

Κυπριακή Εταιρεία Χρηματοδότησεων (Finance Company)

Μια Κυπριακή Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων χρησιμοποιείται για την παροχή έντοκων δανείων σε άλλες εταιρείες του ομίλου και έχει ως αποτέλεσμα την ευεργετική συσσώρευση των εσόδων από τόκους.

Τα κύρια οφέλη από τη χρήση Κυπριακής Εταιρείας Χρηματοδοτήσεων είναι:

  • Το φορολογικό καθεστώς σε σχέση με την είσπραξη των τόκων από δανεισμό εντός του ομίλου (12,5%)
  • Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κανόνες στο όριο κεφαλαιοποίησης της εταιρείας
  • Η Κύπρος βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαικής Ένωσης
  • Οι τόκοι που καταβάλλονται σε πιστωτές- κάτοικους εξωτερικού, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε παρακράτηση φόρων
  • Εφαρμόζονται οι πρόνοιες της οδηγίας της ΕΕ για τους Τόκους και τα Δικαιώματα Εκμετάλλευσης

Κυπριακή Εμπορική Επιχείρηση (Trading Company)

Μια Κυπριακή Εμπορική Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση και την ανατιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και για την παραλαβή των προμηθειών των συναλλαγών, από οποιαδήποτε χώρα για οποιοδήποτε προορισμό. Επίσης χρησιμοποιείται για το διαμετακομιστικό εμπόριο από τελωνειακές αποθήκες, τελωνειακά εργοστάσια και τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου. Ο κύριος λόγος για τη χρήση μιας Κυπριακής Εμπορικής Επιχείρησης είναι ο ευνοϊκός φορολογικός συντελεστής του 12,5%.

Κυπριακή εταιρεία διαχείρισης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Intellectual Property Holding Company)

Μια Κυπριακή εταιρεία είσπραξης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται για παραχώρηση περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ στην Κύπρο όσον αφορά τα έσοδα από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καταστά την Κύπρο μια από τις καλύτερες Δικαιοδοσίες στον κόσμο και ίσως την ευνοϊκότερη στην ΕΕ για τη θέσπιση Εταιρειών είσπραξης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης.

Τα κύρια οφέλη που προκύπτουν από την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας που ορίζονται ως «IP Box» είναι:

Περίοδος απόσβεσης πέντε χρόνια

80% απαλλαγή των κερδών από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

80% απαλλαγή των κερδών από την πώληση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή πλήρη απαλλαγή από το φόρο τα περιουσιακά στοιχεία είναι κρατημένα σε μια ξεχωριστή εταιρεία και οι μετοχές της εν λόγω εταιρίας διατίθενται αντί των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων

Τα καθαρά κέρδη των δικαιωμάτων που θεωρούνται λειτουργικά κέρδη και φορολογούνται με συντελεστή 12,5%, αλλά ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής είναι λιγότερο από 2%, το χαμηλότερο στην ΕΕ

Η Κύπρος είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις οδηγίες του ΟΟΣΑ

Μίλα με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων σήμερα

Επικοινώνησε μαζί μας τώρα